Lover for Norsk Chow Chow Klubb stiftet 9. desember 1977

Vedtatt av generalforsamlingen 26. mai 2012

Sist endret av generalforsamlingen 11.juni 2016.

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub

Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Chow Chow Klubb, og forkortes til NCCK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Chow Chow.

Klubben har verneting i Oslo.

§1-2 Formål

Norsk Chow Chow Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. Norsk Chow Chow Klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Styret

Valgkomite

Avdelinger

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens generalforsamling.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Chow Chow Klubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Norsk Chow Chow Klubb og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinærreaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 30. juni.

Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år generalforsamlingen avholdes har møterett og stemmerett på generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 12 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Det kan ikke benyttes fullmakter.

Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker. Stemmesedlene skal følge med innkallingen, og det skal angis hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Forhåndsstemmene skal være styret i hende senest en uke før generalforsamlingen.

§3-3 Innkalling

Dato for generalforsamling skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinær generalforsamling med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:

- Dagsorden

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Budsjett for neste år

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Generalforsamlingens oppgaver.

Generalforsamlingens oppgaver er å:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning

e) Godkjenne budsjett for neste år

f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger

g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.

h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen.

i) Velge:

- Styre som består av:

- Leder for 2 år

- Nestleder for 2 år

- Sekretær for 2 år

- Kasserer for 2 år

- 1 styremedlem for 2 år

- 2 varamedlemmer til styret for 1 år

- Revisor med vararevisor for 2 år.

- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år

- Leder og 2 øvrige medlemmer til avlsregisterkomiteen for 2 år.

- Leder og 2 øvrige medlemmer til aktivitetskomiteen for 2 år

- Redaktør og 2 øvrige medlemmer til redaksjonskomiteen for 2 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter «Lov om dyrevelferd» kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinær generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det.

Lederne for de faste komitéene har møte-, tale- og forslagsrett i styret.

Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er å

- lede klubben mellom generalforsamlingene

- avholde generalforsamling

- drive klubben i samsvar med klubbens formål

- gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen

- oppnevne komiteer, representanter for klubben, og valpeformidler, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsregisterkomite, valpeformidler og redaktør.

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber

- oppnevne representant til NKKs representantskap

Kap. 5 Generalforsamlingsvalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Generalforsamlingen velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til generalforsamlingen.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

§5-3 Komiteer

Klubben skal ha 3 faste komitéer: Redaksjonskomité, aktivitetskomité og avlsregisterkomité. Hver komité består av minst 3 medlemmer. Komiteenes medlemmer velges av generalforsamlingen for 2 år, er ansvarlige overfor styret og velger selv leder i sin midte. Komiteene rapporterer direkte til styret. Lederne for de faste komitéene har møte-, tale- og forslagsrett i styret, men ikke stemmerett.

Styret kan oppnevne nye komiteer når de mener det er behov for det. Langsiktige eller nye faste komiteer skal godkjennes av generalforsamlingen.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinær generalforsamling. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinær generalforsamling med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av generalforsamlingen bestemt formål. Bestemmer ikke generalforsamlingen noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§ 6-4 Avdelingene

Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet bodistriktets avdeling. Bare avdelingens medlemmer som har betalt skyldig kontingent og er bosatt i vedkommende avdelings distrikt, kan delta med stemmerett eller være valgbare ved avdelingens generalforsamling.

Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, dog uten stemmerett.

For at medlemmene skal slippe å betale kontingent to steder, skal 35% av klubbkontingenten tilbakebetales til avdelingene for hvert medlem som er bosatt i avdelingens geografiske distrikt pr. 31. desember året før. Klubbens medlemmer kan, om de vil, velge å være tilsluttet en annen avdeling enn bo-distriktets avdeling. Disse har da, dersom de har betalt skyldig kontingent, stemmerett i den avdelingen de har valgt. Klubbkontingent for disse medlemmer går til den avdeling de har valgt å være medlem i.

Avdelingene er selv ansvarlige for sin økonomi. Innkalling til og referat fra lokale generalforsamlinger skal innsendes til NCCK’s styre.

Avgjørelser av vesentlig betydning for lokalavdelingene må ikke fattes før vedkommende lokalavdeling(er) har fått uttalt seg om saken. Retningslinjer for avdelingenes virksomhet utarbeides av styret, og skal godkjennes av første ordinære generalforsamling før de settes i verk.

Lover for Norsk Chow Chow Klubb stiftet 9. desember 1977 Vedtatt av generalforsamlingen 26. mai 2012 Sist endret av generalforsamlingen 11.juni 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser §1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Chow Chow Klubb, og forkortes til NCCK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben omfatter rasen Chow Chow. Klubben har verneting i Oslo. §1-2 Formål Norsk Chow Chow Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. Norsk Chow Chow Klubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet. §1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Generalforsamling - Ekstraordinær generalforsamling - Styret - Valgkomite - Avdelinger Kap 2 Medlemskap og krav til dette §2-1 Medlemskap Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg. Norsk Chow Chow Klubb – Ordinær generalforsamling 27.05.2017 16 §2-2 Medlemskontingent Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens generalforsamling. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt. §2-3 Medlemsplikter Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Chow Chow Klubb og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Norsk Chow Chow Klubb og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. §2-4 Opphør av medlemskap Medlemskap i klubben opphører ved: a) Utmeldelse b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7 §2-5 Disiplinærreaksjoner Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. Kap 3 Organisasjon §3-1 Høyeste myndighet Klubbens høyeste myndighet er Generalforsamlingen og avholdes hvert år innen 30. juni. Generalforsamlingen fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. §3-2 Møte og stemmerett Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år generalforsamlingen avholdes har møterett og stemmerett på generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Norsk Chow Chow Klubb – Ordinær generalforsamling 27.05.2017 17 Alle medlemmer over 12 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Det kan ikke benyttes fullmakter. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker. Stemmesedlene skal følge med innkallingen, og det skal angis hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig. Forhåndsstemmene skal være styret i hende senest en uke før generalforsamlingen. §3-3 Innkalling Dato for generalforsamling skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinær generalforsamling med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad. Med innkallelsen skal følge: - Dagsorden - Årsberetning - Regnskap med revisors beretning - Budsjett for neste år - Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. §3-4 Generalforsamlingens oppgaver. Generalforsamlingens oppgaver er å: a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet. c) Behandle årsberetning d) Godkjenne regnskap med revisors beretning e) Godkjenne budsjett for neste år f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger Norsk Chow Chow Klubb – Ordinær generalforsamling 27.05.2017 18 g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt. h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av generalforsamlingen. i) Velge: - Styre som består av: - Leder for 2 år - Nestleder for 2 år - Sekretær for 2 år - Kasserer for 2 år - 1 styremedlem for 2 år - 2 varamedlemmer til styret for 1 år - Revisor med vararevisor for 2 år. - Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år - Leder og 2 øvrige medlemmer til avlsregisterkomiteen for 2 år. - Leder og 2 øvrige medlemmer til aktivitetskomiteen for 2 år - Redaktør og 2 øvrige medlemmer til redaksjonskomiteen for 2 år Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. Personer som er dømt for dyremishandling etter «Lov om dyrevelferd» kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg. §3-5 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis generalforsamlingen, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under generalforsamlingen, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinær generalforsamling gjelder for øvrig så langt de passer. Kap 4 Styret m.v. §4-1 Styret Styret er klubbens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Norsk Chow Chow Klubb – Ordinær generalforsamling 27.05.2017 19 §4-2 Vedtak og representasjon Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Lederne for de faste komitéene har møte-, tale- og forslagsrett i styret. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. §4-3 Styrets oppgaver er å - lede klubben mellom generalforsamlingene - avholde generalforsamling - drive klubben i samsvar med klubbens formål - gjennomføre beslutninger truffet av generalforsamlingen - oppnevne komiteer, representanter for klubben, og valpeformidler, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsregisterkomite, valpeformidler og redaktør. - søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber - oppnevne representant til NKKs representantskap Kap. 5 Generalforsamlingsvalgte verv/komiteer §5-1 Valgkomite Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. §5-2 Revisor Generalforsamlingen velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til generalforsamlingen. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. §5-3 Komiteer Klubben skal ha 3 faste komitéer: Redaksjonskomité, aktivitetskomité og avlsregisterkomité. Hver komité består av minst 3 medlemmer. Komiteenes medlemmer velges av generalforsamlingen for 2 år, er ansvarlige overfor styret og velger selv leder i sin midte. Komiteene rapporterer direkte til styret. Lederne for de faste komitéene har møte-, tale- og forslagsrett i styret, men ikke stemmerett. Styret kan oppnevne nye komiteer når de mener det er behov for det. Langsiktige eller nye faste komiteer skal godkjennes av generalforsamlingen. Kap. 6 Diverse bestemmelser Norsk Chow Chow Klubb – Ordinær generalforsamling 27.05.2017 20 §6-1 Lovendringer Lovendringer kan kun skje på ordinær generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. §6-2 Tolking av lovene NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1. §6-3 Oppløsning For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinær generalforsamling. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinær generalforsamling med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av generalforsamlingen bestemt formål. Bestemmer ikke generalforsamlingen noe spesielt tilfaller midlene NKK. § 6-4 Avdelingene Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet bodistriktets avdeling. Bare avdelingens medlemmer som har betalt skyldig kontingent og er bosatt i vedkommende avdelings distrikt, kan delta med stemmerett eller være valgbare ved avdelingens generalforsamling. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, dog uten stemmerett. For at medlemmene skal slippe å betale kontingent to steder, skal 35% av klubbkontingenten tilbakebetales til avdelingene for hvert medlem som er bosatt i avdelingens geografiske distrikt pr. 31. desember året før. Klubbens medlemmer kan, om de vil, velge å være tilsluttet en annen avdeling enn bo-distriktets avdeling. Disse har da, dersom de har betalt skyldig kontingent, stemmerett i den avdelingen de har valgt. Klubbkontingent for disse medlemmer går til den avdeling de har valgt å være medlem i. Avdelingene er selv ansvarlige for sin økonomi. Innkalling til og referat fra lokale generalforsamlinger skal innsendes til NCCK’s styre. Avgjørelser av vesentlig betydning for lokalavdelingene må ikke fattes før vedkommende lokalavdeling(er) har fått uttalt seg om saken. Retningslinjer for avdelingenes virksomhet utarbeides av styret, og skal godkjennes av første ordinære generalforsamling før de settes i verk.